Προσωπικά Δεδομένα

Η Ιστοσελίδα www.pirpan.gr διαθέτει ενσωματωμένο κώδικα Google Analytics, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την επίσκεψή σας, αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως η ημερομηνία της επίσκεψης, ο χρόνος που παραμείνατε στην ιστοσελίδα, ο τόπος από όπου έλαβε χώρα η επίσκεψη, και άλλα, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google SA. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία περίπτωση στην εύρεση του χρήστη, και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας pirpan.gr .

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται ΜΟΝΟ εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσετε σε αντίστοιχα πεδία, που μπορεί να σας ζητηθούν (π.χ. κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας email). Ο pirpan.gr δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει σε τρίτους, εξαιρουμένης σχετικής πρόβλεψης από το νόμο ή τις αρμόδιες αρχές, προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν και προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, όπως π.χ. το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, και τα οποία έχουν ενδεχομένως αποσταλεί από εσάς ηλεκτρονικά, καθόσον η χρήση αυτών των δεδομένων περιορίζεται στη διαχείριση του τυχόν αιτήματος, που έχει υποβληθεί εκ μέρους σας.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για στατιστικούς σκοπούς, για λόγους καλύτερης λειτουργίας της ιστοσελίδας και για λόγους επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν. 2472/1997 και ν.3471/2006) «Περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» όπως ισχύει, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε κατοχυρωμένα στο σύστημα μας, με την υποβολή μιας απλής αίτησης προς το info@pirpan.gr .

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς server του παρόχου φιλοξενίας της ιστοσελίδας, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και προστατεύονται από κακόβουλο λογισμικό και ακατάλληλη χρήση και δεν είναι προσβάσιμοι σε μη εξουσιοδοτημένο εταιρικό προσωπικό.