Αναγόμωση πυροσβεστηρων

Συντήρηση - Αναγόμωση Πυροσβεστικών Συσκευών

Στη διάρκεια των 30 και πλέον ετών, λειτουργίας μας ΠΥΡ ΠΑΝ, έχουμε συντηρήσει – αναγομώσει περισσότερους από 100.000 πυροσβεστήρες όλων των τύπων, πάντα με ασφάλεια και συνέπεια, αποκτώντας παράλληλα μεγάλη εμπειρία και ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, λόγω του αντικειμένου τους (φιάλες υπό πίεση), απαιτούν ειδική αδειοδότηση από τους κρατικούς φορείς και παράλληλα ειδική πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Η ΠΥΡ ΠΑΝ, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις του νόμου (Κ.Υ.Α. 618/43 – Φ.Ε.Κ. 52/20-01-05 & Κ.Υ.Α. 17230/671 – Φ.Ε.Κ. 1218/Β/2005 ) και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης (15325/871/2008), έχει τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις (πιστοποιητικά) και παράλληλα ακολουθεί τις απαιτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία, για τη διαδικασία συντήρησης – αναγόμωσης των πυροσβεστήρων.

Ένα από τα δυνατά σημεία μας στην ΠΥΡ ΠΑΝ, είναι το τμήμα τεχνικής υποστήριξης που διαθέτουμε, με πολύχρονη εμπειρία, κατάλληλα εργαλεία, συνεχή εκπαίδευση και άριστη τεχνική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Φροντίζουμε άμεσα, με δικά μας μέσα να παραλαμβάνουμε τους προς συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρες, όλων των τύπων και να μας παραδίδουμε στο χώρο των πελατών μας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.